Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklepdrogowyplaneta.pl

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w Sklepie Internetowym firmy Planeta S.A., za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem https://www.sklepdrogowyplaneta.pl.
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod nazwą www.sklepdrogowyplaneta.pl oraz ogólne warunki sprzedaży Towarów oferowanych przez Planeta S.A..
 2. Ze Sklepu Internetowego pod nazwą www.sklepdrogowyplaneta.pl mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Złożenie zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Zamawiającego, postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 2. Definicje
 1. Sprzedawca - spółka Planeta S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000891577, posiadająca REGON: 002155920, NIP 5260211618, adres poczty elektronicznej email: biuro@planeta.com.pl oraz numery telefonu: 22 675 27 97 (Biuro), 505 135 327 (dział handlu) i faxu: 22 614 52 26 - będąca właścicielem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://www.sklepdrogowyplaneta.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
 3. Zamawiający - osoba składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą
 4. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie Towarów wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Klient - osoba fizyczna, a także osobna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta za Sklepu Internetowego i na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być umowa sprzedaży
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 12. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Zamawiającemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do nich, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
§ 3. Zamówienie i realizacja zamówienia
 1. W celu dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym należy złożyć Zamówienie
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 3. Najpóźniej na początku składania zamówienia Konsument otrzyma za pośrednictwem Sklepu Internetowego jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru i akceptowanych sposobach płatności.
 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "do koszyka" przy danym Towarze prezentowanym na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu Internetowego przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  1. głównych cechach zamawianego świadczenia oraz o sposobie porozumiewania się z Konsumentem
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
  3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu i faksu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c
  5. łącznej cenie za zamawiany Towar wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się
  7. sposobie i terminie zapłaty
  8. sposobie i terminie spełnienia wykonania świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy na podstawie art.27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
  10. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towar ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą
  11. braku prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art.38 ustawy o prawach konsumenta lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy
  12. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad
  13. istnieniu i treści gwarancji oraz sposobie ich realizacji
  14. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur 
 6. Oprócz wskazania rodzaju i liczby towarów oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
  • nazwa zamawiającego
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej e-mail
  • adres do wysyłki
 7. Dane wprowadzane do Zamówienia przez zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą
 8. Sprzedawca odbiera informacje o zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w dni robocze w godzinach 8-14
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia
 10. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie Sprzedawca po odebraniu informacji o złożeniu Zamówienia, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży
 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przekazane w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.
 12. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przekazać i wydać Towar, natomiast Zamawiający zobowiązuje się ten Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia. Przeniesienie prawa do rozporządzania Towarami jako właściciel następuje w momencie uzyskania zapłaty za Towar bezpośrednio przez Sprzedającego lub przekazania gotówki pracownikowi Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 13. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia
 14. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad
§ 4. Płatności
 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia
 2. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych Towarów i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia
 3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym następujące formy płatności:
  • przelew bankowy
  • bramka płatnicza Przelewy24
  • karta płatnicza za pośrednictwem bramki płatniczej Przelewy 24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  • płatność za pobraniem (gotówką) przy odbiorze Towaru od przewoźnika
  • płatność gotówką przy odbiorze własnym
  • płatność kartą płatniczą przy odbiorze własnym
 4. Płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem Towaru
§ 5. Warunki dostawy
 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany ten Towar odebrać
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar niezwłocznie po zapłacie łącznej ceny Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie
 3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie internetowym przy zamawianych Towarach są terminami wiążącymi Sprzedawcę
 4. Sprzedawca udostępnia w Sklepie internetowym następujące formy dostawy:
  • dostawa na adres odbiorcy
  • odbiór osobisty u Sprzedawcy
 5. Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych Towarów oraz o ich kosztach
 6. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika
§ 6. Rękojmia
 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
 3. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacje można składać:
  1. na adres e-mail: sklep@planeta.com.pl
  2. listem poleconym na adres: ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
  3. faxem na numer: 22 614 52 26
  4. osobiście w biurze Sprzedawcy pod adresem: ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta, danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia
§ 7. Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust.2 niniejszego paragrafu
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta (lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie: http://sklepdrogowyplaneta.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1 wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowę uważa się za niezawartą 
 7. Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego na poczet tej Umowy płatności, z uwzględnieniem obowiązku poniesienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy pod adres: Sklep Drogowy Planeta, ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów w których:
  1. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
§ 9. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedawca, jako administrator, przetwarza dane osobowe Klienta z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR). Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest firma Planeta sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zdziarskiej 21 w Warszawie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2016/679 (RODO).
 4. Udostępnienie danych osobowych w celu dokonania zakupu przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Udostępnienie danych osobowych do wykorzystania przez firmę w celach marketingowych realizowanych poprzez wysyłkę ofert na wskazany adres e-mail, jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody Zamawiającego.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży.
 7. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: a) nazwiska i imiona b) numer telefonu c) adres poczty elektronicznej e-mail d) adres do wysyłki e) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku firm) f) dane w plikach cookies, zgodnie z Polityką prywatności.
 8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Dane Klienta pozyskane w celu realizacji sprzedaży będą przechowywane do celów sprawozdawczości, przez okres wymagany przepisami prawa.
 10. Dane Klienta wykorzystywane do celów marketingowych, będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Klient ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przez kontakt mailowy na adres sklep@planeta.com.pl.
 § 10. Wymagania techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: a) połączenie z siecią Internet; b) przeglądarka Internet Explorer 6.0 albo Firefox 2 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP); c) przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 § 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Sprzedawcą
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą
 2. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214)
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
 5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  § 12. Pozostałe postanowienia
 1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia
 2. Klienta korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym
 3. Aktualny Regulamin Klient może swobodnie pozyskać lub zapisać poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu
 5. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba, że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej Umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu
 6. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2021-04-14